کلیپ جراحی اندوسکوپیک کاسه چشم – روش ارائه شده توسط دکتر محسن نراقی در کنگره آکادمی جراحان گوش، گلو، بینی و سروگردن آمریکا در مرکز همایش های لس آنجلس – کالیفرنیا 2005