کلیپ عمل جراحی رزکسیون اندوسکوپیک آنژیوفیبروم توسط دکتر محسن نراقی. این فیلم در کنگره جهانی جراحی بینی درواشنگتن DC درسال 2000 به نمایش درآمده است.