کنگره جراحان بینی آمریکا درواشنگتنDC درسپتامبر2007 مکررا شاهد نمایش این فیلم عمل جراحی دکتر محسن نراقی به عنوان یکی از ده فیلم برگزیده بود. در این فیلم روشی کاملا بدون عارضه به عنوان جایگزینی برای روش های عارضه دار قبلی برای تشخیص و درمان رینوره CSF ارائه شده است.