بخشی از مصاحبه دکتر محسن نراقی با شبکه جهانی جام جم در مورد انواع جراحی های بینی